ISU World Synchronized Skating Championship on 2022-04-09